Цэс

Холбоо барих

СТ-16/410 Монгол Улсын газрын нэгдмэл сан ба газар өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтын талаарх мэдээлэл, лавлагаа

Мэдээлэл, лавлагаанд иргэн, ААН-ын өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтад буй газрын хэмжээ, өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх бүхий иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо болон Монгол Улсын нийт нутаг дэвсгэрийг газрын нэгдмэл сангийн ангилалаар /тусгай хамгаалалттай, бэлчээрийн, тариалангийн гэх мэт/ ангилсан хэмжээ, тэдгээрийн өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтад буй хувь хэмжээний өсөлт бууралт, газрын нэгдмэл сангийн бодлого зохицуулалтын хүрээнд холбогдох байгууллагуудын хийсэн ажил, авсан арга хэмжээний талаарх мэдээлэл болон нийслэл хот, аймаг, орон нутагт газар өмчлөл хэрхэн явагдаж байгаа талаарх мэдээллүүдийг багцлан бэлтгэлээ. 
Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл