Цэс

Холбоо барих

СТ-17/219 Багшийн хөгжлийн эрх зүйн зохицуулалт болон багшийн мэргэжилд тавигдах шаардлага, стандарт, нийгмийн баталгаа, хөдөлмөрийн үнэлгээний талаарх бусад орнуудын туршлага

Судалгааны ажлыг гүйцэтгэхэд багшийн хөгжил, нийгмийн баталгаа, цалин хөлсний асуудлыг хуульчилсан эрх зүйн актуудаас гадна олон улсын гэрээ конвенц, олон улсын байгууллагуудаас гаргасан зөвлөмж, холбогдох бусад баримт бичиг, тайлан, судалгаа зэргийг үзэж танилцан, эдгээр эх сурвалжуудаас Монгол Улсад туршлага болохуйц зарим орныг сонгон авч судалгааны ажлыг гүйцэтгэв. Судалгаанд Азийн орнуудаас БНХАУ, БНСУ, Европын орнуудаас Польш, Чех, болон Тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөлийн орнуудыг хамруулав. Судалгааны хүрээнд эдгээр орнуудын багшийн хөгжлийн асуудлыг хуульчилсан эрх зүйн орчин, багшийн хөгжил, нийгмийн баталгаа, цалин хөлс, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшүүлэхтэй холбоотой асуудлуудыг холбогдох эрх зүйн орчны хүрээнд судалсан.
Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл