Цэс

Холбоо барих

СТ-18/202 Хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх эрх: онолын үндэслэл, бусад орнуудын туршлага

Судалгааны 1-р хэсэгт, хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийн онолын үндсийг эрх зүйн философийн үүднээс товч авч үзсэн бөгөөд тус эрхийн үндэсний болон олон улсын эрх зүйн тодорхойлолт, эрхийн бүрэлдэхүүн /хүрээ, хязгаар/, халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийн хязгаарлалт зэрэг ойлголтуудыг авч үзэв. Судалгааны 2-р хэсэгт, ХБНГУ, АНУ, ОХУ зэрэг улс орнуудын Үндсэн хуульд хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийг хэрхэн тодорхойлсон, түүний хүрээ хязгаар, ямар хуулиудаар зохицуулдаг зэрэг асуудлыг тусгав. Судалгааны 3-р хэсэгт, эрх зүйн онол дахь “хувь хүн”, “бие хүн”-ий тухай ойлголт, тэдгээрийн ялгаатай талыг авч үзэв.
Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл