Цэс

Холбоо барих

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2018 он/

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2018 он/

 

Гарчиг

Төрөл

Огноо

Дугаар

Холбоос

1

Төрийн албаны тухай

/Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

2

Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрч-лөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

3

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

4

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

5

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр-ийн нэгж, түүний удирд-лагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

6

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр-ийн нэгж, түүний удирд-лагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

7

Засгийн газрын агентла-гийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

8

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

9

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

10

Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

11

Архивын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

12

Гаалийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

13

Татварын ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

14

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

15

Автотээврийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

16

Газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

17

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

18

Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

19

Соёлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

20

Шүүхийн шинжилгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

21

Төрийн албаны тухай хуульд хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

22

Зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

23

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

24

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

25

Төрийн албаны тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай           

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 75

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

01 /1006/

Татах

26

Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр

02 /1007/

Татах

27

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр

02 /1007/

Татах

28

Төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр

02 /1007/

Татах

29

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр

02 /1007/

Татах

30

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр

02 /1007/

Татах

31

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр

02 /1007/

Татах

32

Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 81

2017 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр

02 /1007/

Татах

33

Малын генетик нөөцийн тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр

03 /1008/

Татах

34

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр

03 /1008/

Татах

35

Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр

03 /1008/

Татах

36

Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай            Дугаар 82

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 82

2017 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр

03 /1008/

Татах

37

Төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн дүрэм батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 83

2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр

03 /1008/

Татах

38

Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 84

2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

03 /1008/

Татах

39

Авлигатай тэмцэх газрын албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 85

2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

03 /1008/

Татах

40

Зарим Байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 86

2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

03 /1008/

Татах

41

Агаарын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

 

Монгол Улсын хууль

2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр

04 /1009/

Татах

42

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр

04 /1009/

Татах

43

Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр

04 /1009/

Татах

44

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

 

Монгол Улсын хууль

2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр

04 /1009/

Татах

45

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр

04 /1009/

Татах

46

Хуулийн төслүүдийг буцаах тухай Дугаар 01

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 01

2018 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр

04 /1009/

Татах

47

Агаарын бохирдлыг бууруулахтай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай            Дугаар 02

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 02

2018 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр

04 /1009/

Татах

48

Нэмэгдлийн хэмжээ тогтоох тухай Дугаар 03

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 03

2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр

04 /1009/

Татах

49

Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоолоор хүчингүй болсон Шүүх байгуулах тухай хуулийн заалтыг агуулгаар нь дахин сэргээсэн эсэх маргааныг хяналтын журмаар хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол

Дугаар 01

2018 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр

04 /1009/

Татах

50

Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр

05 /1010/

Татах

51

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр

05 /1010/

Татах

52

Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр

05 /1010/

Татах

53

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр

05 /1010/

Татах

54

Хэлэлцээр, гэрээ соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

05 /1010/

Татах

55

Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 04

2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр

05 /1010/

Татах

56

Үндэсний статистикийн хорооны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 07

2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр

05 /1010/

Татах

57

Зарим Байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 08

2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр

05 /1010/

Татах

58

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 10

2018 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр

05 /1010/

Татах

59

Сент Кристофер ба Невисийн Холбооны Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 11

2018 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

05 /1010/

Татах

60

Бахамын Хамтын Нөхөрлөлийн Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 12

2018 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

05 /1010/

Татах

61

Белиз Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 13

2018 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

05 /1010/

Татах

62

Бүгд Найрамдах Жибути Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 14

2018 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

05 /1010/

Татах

63

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 86

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

05 /1010/

Татах

64

Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 96

2017 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр

05 /1010/

Татах

65

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 98

2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

05 /1010/

Татах

66

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 340

2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр

05 /1010/

Татах

67

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр

06 /1011/

Татах

68

Донорын тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр

06 /1011/

Татах

69

Донорын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр

06 /1011/

Татах

70

Эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр

06 /1011/

Татах

71

Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр

06 /1011/

Татах

72

Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр

06 /1011/

Татах

73

Эрүүгийн хуульд /Шинэчилсэн найруулга/ нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр

06 /1011/

Татах

74

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 05

2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр

06 /1011/

Татах

75

Ерөнхий хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр

07 /1012/

Татах

76

Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /1012/

Татах

77

Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай            Дугаар 15

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 15

2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр

07 /1012/

Татах

78

Тогтвортой хөгжлийн зорилгын дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай            Дугаар 16

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 16

2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /1012/

Татах

79

79. Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Дугаар 321

 

Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 321

2017 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр

07 /1012/

Татах

80

Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай            Дугаар 337

 

Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 337

2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр

07 /1012/

Татах

81

Журам шинэчлэн батлах тухай  Дугаар 343

Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 343

2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр

07 /1012/

Татах

82

Стратеги батлах тухай            Дугаар 355

 

Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 355

2017 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр

07 /1012/

Татах

83

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

08 /1013/

Татах

84

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

08 /1013/

Татах

85

Нийгмийн халамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

08 /1013/

Татах

86

Хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

08 /1013/

Татах

87

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн зүйл, заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

 

Монгол Улсын хууль

2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

08 /1013/

Татах

88

Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

 

Монгол Улсын хууль

2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

08 /1013/

Татах

89

Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

08 /1013/

Татах

90

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 17

2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

08 /1013/

Татах

91

Үндсэн хуулийн цэцийн 2018 оны 01 дүгээр дүгнэлтийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 18

2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр

08 /1013/

Татах

92

Үндсэн хуулийн цэцийн 2018 оны 02 дугаар дүгнэлтийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 19

2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр

08 /1013/

Татах

93

Хүний эрхийн дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 20

2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр

08 /1013/

Татах

94

Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчид олгох нэмэгдлийн хэмжээг тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 21

2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр

08 /1013/

Татах

95

Тогтоолын төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 22

2018 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /1013/

Татах

96

Журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 05

2018 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр

08 /1013/

Татах

97

Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр

09 /1014/

Татах

98

Банкны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр

09 /1014/

Татах

99

Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр

09 /1014/

Татах

100

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр

09 /1014/

Татах

101

Монгол Улсын Их Хурлын 2018 оны хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 23

2018 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

09 /1014/

Татах

102

Прокурорын тангараг өргөх ёслолын журам батлах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 07

2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр

09 /1014/

Татах

103

Прокурорын зэрэг дэв тогтоох, олгох журам батлах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 08

2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр

09 /1014/

Татах

104

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

105

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

106

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн зарим заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

107

Боловсролын тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

108

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

109

Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

110

Төмөр замын тээврийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

111

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

112

Автотээврийн тухай хуульд өөрчлөлт  оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

113

Биеийн тамир, спортын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

114

Ахмад настны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

115

Монгол хэлний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

116

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

117

Захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

118

Зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

119

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

120

Зар сурталчилгааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

121

Гэр бүлийн хүчирхийлэл-тэй тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

122

Органик хүнсний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

123

Тариалангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

124

Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

125

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

126

Төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

127

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

128

Нийгмийн халамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

129

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 87

 

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

10 /1015/

Татах

130

Монгол Улсын батлан хамгаалах тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.5 дахь заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 01

 

2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр

10 /1015/

Татах

131

Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр

11 /1016/

Татах

132

Зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр

11 /1016/

Татах

133

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр

11 /1016/

Татах

134

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр

11 /1016/

Татах

135

Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр

11 /1016/

Татах

136

Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр

11 /1016/

Татах

137

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 06

2018 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр

11 /1016/

Татах

138

Дүрэм, журам батлах тухай

Монгол Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 10

2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр

12 /1017/

Татах

139

Дүрэм, журам батлах тухай

Монгол Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 11

2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр

12 /1017/

Татах

140

Журам батлах тухай

 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 5

 

2018 оны 01 дүгээр сарын 3-ны өдөр

12 /1017/

Татах

141

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.1.5 дахь заалт, 118 дугаар зүйлийн 118.5 дахь хэсгийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 02

2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

12 /1017/

Татах

142

Дүрэм батлах тухай

Монгол Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 12

2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр

13 /1018/

Татах

143

Шүүгчийг сонгон шалгаруулах журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 13

2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

13 /1018/

Татах

144

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 11

2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр

13 /1018/

Татах

145

Татварын алдангийн хэмжээг тогтоох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 24

2018 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр

13 /1018/

Татах

146

Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 23 дугаар тогтоол Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 03

2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр

13 /1018/

Татах

147

Зарим хүмүүсийг анхан шатны шүүхийн шүүгч болон давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай

Монгол Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 21

2018 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр

14 /1019/

Татах

148

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 22

2018 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр

14 /1019/

Татах

149

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 23

2018 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр

14 /1019/

Татах

150

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 29

2018 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр

14 /1019/

Татах

151

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2016 оны 12 дугаар захирамж Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 04

2018 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр

14 /1019/

Татах

152

Бүгд Найрамдах Киргиз Улсад Элчин сайдын яам нээн ажиллуулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 24

2018 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр

15 /1020/

Татах

153

Дээд офицерын цол хураан авах тухай

Монгол Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 33

2018 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр

15 /1020/

Татах

154

Журам батлах тухай

Монгол Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 37

2018 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр

15 /1020/

Татах

155

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

 

2018 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр

16 /1021/

Татах

156

Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр

16 /1021/

Татах

157

Азийн авто замын сүлжээгээр олон улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

Олон улсын гэрээ

 

2016 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр

16 /1021/

Татах

158

Улсын нисэхийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр

17 /1022/

Татах

159

Монгол Улсын батлан хамгаалах тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуульд

өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр

17 /1022/

Татах

160

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр

17 /1022/

Татах

161

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр

17 /1022/

Татах

162

Үндсэн хуулийн цэцийн 2018 оны 04 дүгээр дүгнэлтийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 25

2018 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр

17 /1022/

Татах

163

Тогтоолын төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 26

2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр

17 /1022/

Татах

164

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 40

2018 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр

17 /1022/

Татах

165

Цол хасах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 42

2018 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр

17 /1022/

Татах

166

Цол хасах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 44

2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр

17 /1022/

Татах

167

Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 29 дүгээр тогтоолын зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 05

2018 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр

17 /1022/

Татах

168

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр

18 /1023/

Татах

169

Монголбанкны Мөнгөний бодлогын хорооны орон тооны бус гишүүнийг томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 27

2018 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр

18 /1023/

Татах

170

Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 28

2018 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр

18 /1023/

Татах

171

Зарим дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 29

2018 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр

18 /1023/

Татах

172

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 45

2018 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр

18 /1023/

Татах

173

Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 26

2018 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр

18 /1023/

Татах

174

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, хуулийн этгээдэд тавих шаардлага, бүртгэх журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 27

2018 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр

18 /1023/

Татах

175

Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 28

2018 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр

18 /1023/

Татах

176

Журам, жагсаалт батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 30

2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр

18 /1023/

Татах

177

Зарлиг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 48

2018 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр

19 /1024/

Татах

178

2018 оныг “Хариуцлагын жил” болгон зарлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 32

2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр

19 /1024/

Татах

179

Даатгалын босго үзүүлэлт тогтоох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 33

2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр

19 /1024/

Татах

180

 “Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 36

2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр

19 /1024/

Татах

181

Баяжуулсан хүнсний тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр

20 /1025/

Татах

182

Жолоочийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр

20 /1025/

Татах

183

Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 30

2018 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр

20 /1025/

Татах

184

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 31

2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр

20 /1025/

Татах

185

Дүрэм батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 40

2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр

20 /1025/

Татах

186

 “Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого” батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 42

2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр

20 /1025/

Татах

187

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр

21 /1026/

Татах

188

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр

21 /1026/

Татах

189

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр

21 /1026/

Татах

190

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр

21 /1026/

Татах

191

Сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүнээс чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 32

2018 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр

21 /1026/

Татах

192

Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээр томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 33

2018 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр

21 /1026/

Татах

193

Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 34

2018 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр

21 /1026/

Татах

194

Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээр томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 35

2018 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр

21 /1026/

Татах

195

Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 36

2018 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр

21 /1026/

Татах

196

Улсын дээд шүүхийн танхимын тэргүүнийг томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 50

2018 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр

21 /1026/

Татах

197

Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 43

2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр

21 /1026/

Татах

198

 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 06

2018 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр

21 /1026/

Татах

199

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр

22 /1027/

Татах

200

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр

22 /1027/

Татах

201

Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр

22 /1027/

Татах

202

Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт  оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр

22 /1027/

Татах

203

Терроризмтой тэмцэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр

22 /1027/

Татах

204

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд  өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр

22 /1027/

Татах

205

Гаалийн тухай хуульд /шинэчилсэн найруулга/ нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр

22 /1027/

Татах

206

Шуудангийн тухай хуульд  өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр

22 /1027/

Татах

207

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд /шинэчилсэн найруулга/ өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр

22 /1027/

Татах

208

Нотариатын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр

22 /1027/

Татах

209

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр

22 /1027/

Татах

210

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2020-2021 оны төсвийн төсөөллийн тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр

22 /1027/

Татах

211

Цахим бодлогын түр хороо байгуулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 38

2018 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр

22 /1027/

Татах

212

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 39

2018 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр

22 /1027/

Татах

213

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 40

2018 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

22 /1027/

Татах

214

Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 41

2018 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

22 /1027/

Татах

215

Журам шинэчлэн батлах, дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 46

2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр

22 /1027/

Татах

216

Олон улсын гэрээ соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр

23 /1028/

Татах

217

Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр

23 /1028/

Татах

218

Үндсэн хуулийн цэцийн 2018 оны 07 дугаар дүгнэлтийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 42

2018 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр

23 /1028/

Татах

219

Хууль хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 43

2018 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр

23 /1028/

Татах

220

Тооллогын комисс байгуулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 44

2018 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр

23 /1028/

Татах

221

Д.Муратын Улсын Их Хурлын гишүүний бүрэн эрхийг нь түдгэлзүүлэх эсэх    асуудлыг хэлэлцсэн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 45

2018 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр

23 /1028/

Татах

222

Тооллогын комисс байгуулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 46

2018 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр

23 /1028/

Татах

223

Д.Гантулгын Улсын Их Хурлын гишүүний бүрэн эрхийг нь түдгэлзүүлэх эсэх    асуудлыг хэлэлц-сэн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 47

2018 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр

23 /1028/

Татах

224

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн зарим зүйл хүчингүй болсонд тоо-цох тухай хууль Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 07

2018 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр

23 /1028/

Татах

225

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын Хүнс, хөдөө аж ахуйн ургамлын генетик нөөцийн олон улсын гэрээ

Олон улсын гэрээ

 

 

23 /1028/

Татах

226

“Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай”         

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 37

2018 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр

24 /1029/

Татах

227

Yндсэн хуулийн цэцийн 2018 оны 08 дугаар дүгнэлтийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 48

2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр

24 /1029/

Татах

228

Улсын Их Хурлын гишүүнээс чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 49

2018 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдөр

24 /1029/

Татах

229

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 50

2018 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдөр

24 /1029/

Татах

230

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 51

2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр

24 /1029/

Татах

231

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 08

2018 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

24 /1029/

Татах

232

Боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

25 /1030/

Татах

233

Бага, дунд боловсролын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

25 /1030/

Татах

234

Шүүх байгуулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

25 /1030/

Татах

235

Шүүх байгуулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

25 /1030/

Татах

236

Эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр

25 /1030/

Татах

237

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 52

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

25 /1030/

Татах

238

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 53

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

25 /1030/

Татах

239

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 55

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

25 /1030/

Татах

240

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 56

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

25 /1030/

Татах

241

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай  

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 57

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

25 /1030/

Татах

242

Хууль баталсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 58

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

25 /1030/

Татах

243

Ерөнхийлөгчийн хоригийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 59

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

25 /1030/

Татах

244

Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 60

2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр

25 /1030/

Татах

245

“Ноолуур” хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 47

2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр

25 /1030/

Татах

246

Банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдөр

26 /1031/

Татах

247

Банкны тухай хуульд /шинэчилсэн найруулга/ нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдөр

26 /1031/

Татах

248

Зөрчлийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдөр

26 /1031/

Татах

249

Өрийн удирдлагын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдөр

26 /1031/

Татах

250

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр

26 /1031/

Татах

251

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр

26 /1031/

Татах

252

Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр

26 /1031/

Татах

253

Төрийн өмчөөс аймаг, нийслэлийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 61

2018 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр

26 /1031/

Татах

254

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42 дугаар тойрогт нөхөн сонгууль товлон зарлах, санал авах өдрийг тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 62

2018 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр

26 /1031/

Татах

255

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42 дугаар тойргийн нөхөн сонгуульд   техник хэрэгсэл хэрэглэх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 63

2018 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр

26 /1031/

Татах

256

Нөхөн болон дахин сонгуулийн зардлын хэмжээг батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 64

2018 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр

26 /1031/

Татах

257

Прокурорын зэрэг дэвийн нэмэгдлийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 65

2018 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр

26 /1031/

Татах

258

Монгол Улсын 2017 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 66

2018 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр

26 /1031/

Татах

259

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 67

2018 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр

26 /1031/

Татах

260

Түр хорооны даргыг сонгох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 68

2018 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр

26 /1031/

Татах

261

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн зарим заалтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 69

2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр

26 /1031/

Татах

262

Монгол Улсын Их Хурлын 2018 оны намрын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 70

2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр

26 /1031/

Татах

263

Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай” Улсын Их Хурлын 2010 оны 32 дугаар тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 71

2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр

26 /1031/

Татах

264

“Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого батлах тухай” Улсын Их Хурлын 2013 оны 18 дугаар тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 72

2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр

26 /1031/

Татах

265

Тавантолгойн нүүрсний ордын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 73

2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр

26 /1031/

Татах

266

Орон нутгийн хамгаа-лалтын тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр

27 /1032/

Татах

267

Монгол Улсын батлан хамгаалах тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр

27 /1032/

Татах

268

Дайчилгааны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр

27 /1032/

Татах

269

Зөрчлийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр

27 /1032/

Татах

270

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр

27 /1032/

Татах

271

Дайчилгааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр

27 /1032/

Татах

272

Монгол Улсын батлан хамгаалах тухай  /шинэчилсэн найруулга/ хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр

27 /1032/

Татах

273

Цэргийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр

27 /1032/

Татах

274

Дайны байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр

27 /1032/

Татах

275

Зөрчлийн тухай /шинэ-чилсэн найруулга/ хуульд өөрчлөлт оруу-лах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр

27 /1032/

Татах

276

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр

27 /1032/

Татах

277

Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр

27 /1032/

Татах

278

Цэргийн алба хаагчийн эд хөрөнгийн хариуц-лагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр

27 /1032/

Татах

279

Хүнсний улаанбуудайн урамшууллыг шинэчлэн тогтоох, үрийн улаан-буудайн үнийг хөнгөлөх тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 48

2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр

27 /1032/

Татах

280

Журам батлах, шагналын хэмжээ тогтоох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 49

2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр

27 /1032/

Татах

281

Журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 52

2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр

27 /1032/

Татах

282

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

28 /1033/

Татах

283

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

28 /1033/

Татах

284

Иргэний хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

28 /1033/

Татах

285

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

28 /1033/

Татах

286

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

28 /1033/

Татах

287

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

28 /1033/

Татах

288

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

28 /1033/

Татах

289

Иргэний бүртгэлийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

28 /1033/

Татах

290

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

28 /1033/

Татах

291

Дипломат албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

28 /1033/

Татах

292

Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

28 /1033/

Татах

293

Гэр бүлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

28 /1033/

Татах

294

Харьяатын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

28 /1033/

Татах

295

Цэргийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

28 /1033/

Татах

296

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай /шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

29 /1034/

Татах

297

Газрын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

29 /1034/

Татах

298

Эд хөрөнгө өмчлөх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

29 /1034/

Татах

299

Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06дугаар сарын 21-ний өдөр

29 /1034/

Татах

300

Нотариатын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

29 /1034/

Татах

301

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуульд нэмэлт,  өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

29 /1034/

Татах

302

Санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

29 /1034/

Татах

303

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

29 /1034/

Татах

304

Ашигт малтмалын  тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

29 /1034/

Татах

305

Цахим гарын үсгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

29 /1034/

Татах

306

Иргэний хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

29 /1034/

Татах

307

Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 46

2018 оны 05 дугаар сарын 03-ний өдөр

29 /1034/

Татах

308

Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай

 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 62

2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр

29 /1034/

Татах

309

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай /шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

30 /1035/

Татах

310

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

30 /1035/

Татах

311

Компанийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

30 /1035/

Татах

312

Нөхөрлөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

30 /1035/

Татах

313

Хоршооны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

30 /1035/

Татах

314

Банкны тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

30 /1035/

Татах

315

Улс төрийн намын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

30 /1035/

Татах

316

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

30 /1035/

Татах

317

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

30 /1035/

Татах

318

Улсын бүртгэлийн багц хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 54

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

30 /1035/

Татах

319

Шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 89

2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр

30 /1035/

Татах

320

Зарлиг хүчингүй болгох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 102

2018 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдөр

30 /1035/

Татах

321

Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр

31 /1036/

Татах

322

Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр

31 /1036/

Татах

323

Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр

31 /1036/

Татах

324

Нийгмийн халамжийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/  хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр

31 /1036/

Татах

325

Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай  хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр

31 /1036/

Татах

326

Зарим хүмүүсийг анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, Ерөнхий   шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 104

2018 оны 07 дугаар сарын19-ний өдөр

31 /1036/

Татах

327

Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 105

2018 оны 07 дугаар сарын19-ний өдөр

31 /1036/

Татах

328

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 67

2018 оны 03 дугаар сарын14-ний өдөр

31 /1036/

Татах

329

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 71

2018 оны 03 дугаар сарын14-ний өдөр

32 /1037/

Татах

330

Зөрчил шалган шийдвэр-лэх тухай хуулийн 8.2 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэг, 9.2 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсэг нь Үндсэн хуулийн холбогдох заал-тыг зөрчсөн эсэх маргаа-ныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 09

2018 оны 06 дугаар сарын13-ны өдөр

32 /1037/

Татах

331

Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 74

2018 оны 03 дугаар сарын14-ний өдөр

33 /1038/

Татах

332

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2016 оны 12 дугаар захирамж Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай

 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол

Дугаар 02

2018 оны 06 дугаар сарын15-ны өдөр

33 /1038/

Татах

333

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 106

2018 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдөр

34 /1039/

Татах

334

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 107

2018 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдөр

34 /1039/

Татах

335

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 80

2018 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр

34 /1039/

Татах

336

Үзэсгэлэн худалдааны тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 87

2018 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр

34 /1039/

Татах

337

Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 96

2018 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр

34 /1039/

Татах

338

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 110

2018 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдөр

35 /1040/

Татах

339

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 111

2018 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдөр

35 /1040/

Татах

340

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 112

2018 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдөр

35 /1040/

Татах

341

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 113

2018 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдөр

35 /1040/

Татах

342

Дүрэм батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 97

2018 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр

35 /1040/

Татах

343

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 98

2018 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр

35 /1040/

Татах

344

Журам батлах, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 99

2018 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр

36 /1041/

Татах

345

Журам, жагсаалт батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 116

2018 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр

36 /1041/

Татах

346

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 144

2018 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр

37 /1042/

Татах

347

Журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 145

2018 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр

37 /1042/

Татах

348

Монгол Улсын Их Хурлын 2018 оны 62 дугаар тогтоол Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 10

2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр

37 /1042/

Татах

349

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 128

2018 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр

38 /1043/

Татах

350

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 129

2018 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр

38 /1043/

Татах

351

Журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 146

2018 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр

38 /1043/

Татах

352

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 147

2018 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр

38 /1043/

Татах

353

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 161

2018 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

38 /1043/

Татах

354

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 163

2018 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

38 /1043/

Татах

355

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүний үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 74

2018 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр

39 /1044/

Татах

356

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүнийг томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 75

2018 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр

39 /1044/

Татах

357

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 136

2018 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр

39 /1044/

Татах

358

Журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 173

2018 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр

39 /1044/

Татах

359

Сангийн дүрэм, зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 179

2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр

39 /1044/

Татах

360

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн    холбогдох хэсгийг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 11

2018 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр

39 /1044/

Татах

361

Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр

40 /1045/

Татах

362

Үндсэн хуулийн цэцийн 2018 оны 10 дугаар дүгнэлтийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 76

2018 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр

40 /1045/

Татах

363

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 183

2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр

40 /1045/

Татах

364

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох    заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 12

2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр

40 /1045/

Татах

365

Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засаг захиргааны онцгой бүс Макао хоорондын хэлэлцээр

Монгол Улсын олон улсын гэрээ

 

2017 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр

40 /1045/

Татах

366

Конвенц соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр

41 /1046/

Татах

367

Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр

41 /1046/

Татах

368

Авлигаас татгалзах, илчлэх, авлигын гэрч, мэдээлэгчийг хамгаалах жил зарлах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 38

2018 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр

41 /1046/

Татах

369

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 184

2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр

41 /1046/

Татах

370

Нэг удаагийн нийлэг хальсан уутыг хориглох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 189

2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр

41 /1046/

Татах

371

Хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 209

2018 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр

41 /1046/

Татах

372

Олон улсын маргааныг энхийн замаар шийдвэрлэх тухай 1907 оны конвенц

Монгол Улсын олон улсын гэрээ

 

41 /1046/

Татах

373

Монгол Улс, Европын сэр-гээн босголт, хөгжлийн банк хоорондын “Улаан-баатар хотын хатуу хог хаягдлыг боловсруулах байгууламжийг шинэчлэх төсөл”-ийн Зээлийн хэлэлцээр

Монгол Улсын олон улсын гэрээ

 

 

41 /1046/

Татах

374

Үндсэн хуулийн цэцийн 2018 оны 12 дугаар дүгнэлтийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 77

2017 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр

42 /1047/

Татах

375

Зарим Байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 78

2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр

42 /1047/

Татах

376

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 222

2017 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр

42 /1047/

Татах

377

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 239

2017 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдөр

42 /1047/

Татах

378

Хэлэлцээрт нэгдэн орох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр

43 /1048/

Татах

379

Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр

43 /1048/

Татах

380

Хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр

43 /1048/

Татах

381

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр

43 /1048/

Татах

382

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр

43 /1048/

Татах

383

Иргэний агаарын хөлгийн худалдааны хэлэлцээр

 

Монгол Улсын олон улсын гэрээ

 

 

43 /1048/

Татах

384

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2020-2021 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр

44 /1049/

Татах

385

Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр

44 /1049/

Татах

386

Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр

44 /1049/

Татах

387

Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр

44 /1049/

Татах

388

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай  хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр

44 /1049/

Татах

389

Боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр

44 /1049/

Татах

390

Соёлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр

44 /1049/

Татах

391

Нийгмийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр

44 /1049/

Татах

392

Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн  даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр

44 /1049/

Татах

393

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр

44 /1049/

Татах

394

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр

44 /1049/

Татах

395

“Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын зарим дэд заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 79

2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр

44 /1049/

Татах

396

Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах  зарим  арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 80

2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр

44 /1049/

Татах

397

Ерөнхийлөгчийн хоригийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 87

2018 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр

44 /1049/

Татах

398

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр

45 /1050/

Татах

399

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр

45 /1050/

Татах

400

Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр

45 /1050/

Татах

401

Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр

45 /1050/

Татах

402

Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр

45 /1050/

Татах

403

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд  өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр

45 /1050/

Татах

404

Эрүүл ахуйн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр

45 /1050/

Татах

405

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүний үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай    

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 81

2018 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр

45 /1050/

Татах

406

Б.Батзоригийн Улсын Их Хурлын гишүүний бүрэн эрхийг нь түдгэлзүүлэх эсэх асуудлыг хэлэлцсэн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 82

2018 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр

45 /1050/

Татах

407

Үндсэн хуулийн цэцийн 2018 оны 13 дугаар дүгнэлтийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 83

2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр

45 /1050/

Татах

408

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2019 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 84

2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр

45 /1050/

Татах

409

Үндсэн хуулийн цэцийн 2018 оны 14 дүгээр дүгнэлтийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 85

2018 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр

45 /1050/

Татах

410

Д.Хүрэлбаатарыг Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын албан тушаалаас нь түдгэлзүүлэх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 86

2018 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр

45 /1050/

Татах

411

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 142

2018 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр

45 /1050/

Татах

412

Шүүгч, ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 144

2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр

45 /1050/

Татах

413

Зарим хүмүүсийг анхан шатны шүүхийн шүүгч болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 145

2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр

45 /1050/

Татах

414

Нотариатын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.6 дахь хэсэг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 13

2018 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр

45 /1050/

Татах

415

Сонгуулийн тухай хуулийн 159 дүгээр зүйлийн 159.4 дэх хэсэг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 14

2018 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр

45 /1050/

Татах

416

Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр

46 /1051/

Татах

417

Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай /шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр

46 /1051/

Татах

418

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр

46 /1051/

Татах

419

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр

46 /1051/

Татах

420

Хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр

46 /1051/

Татах

421

Зарим Байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай    

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 89

2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр

46 /1051/

Татах

422

Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 251

2018 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдөр

46 /1051/

Татах

423

Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Польш Улс хоорондын хэлэлцээр

 

Монгол Улсын олон улсын гэрээ

 

2018 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр

46 /1051/

Татах

424

Үндсэн хуулийн цэцийн 2018 оны 15 дугаар дүгнэлтийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 88

2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр

47 /1052/

Татах

425

Албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 148

 

2018 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр

47 /1052/

Татах

426

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 153

2018 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр

47 /1052/

Татах

427

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 154

2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр

47 /1052/

Татах

428

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 255

2018 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдөр

47 /1052/

Татах

429

Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 258

2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр

47 /1052/

Татах

430

Захиргааны ерөнхий хууль болон Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийд-вэрлэх тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалт-ыг зөрчсөн эсэх  маргаа-ныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 15

2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр

47 /1052/

Татах

431

Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр

48 /1053/

Татах

432

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 156

2018 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр

48 /1053/

Татах

433

Шүүгчийн албан тушаалд шилжүүлэн томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 157

2018 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр

48 /1053/

Татах

434

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 260

 

2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр

48 /1053/

Татах

435

Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Турк Улс хоорондын хэлэлцээр

Монгол Улсын олон улсын гэрээ

 

2018 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр

48 /1053/

Татах

                       

 

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл